مصحف پیغمبر اسلامیان قرآن بود
خواندنش آرامشی از بهر روح وجان بود

سوره هایش یکصد وچار وده است ای نیک بین
شصت ودو،سی،عده ی آیات این فرقان بود

برترین اعجاز پیغمبر بود قرآن حق
رهروان راه حق را شاخص ومیزان بود

گنجی از علم است گر دقت کنی در محتوا
عالم قرآن زگوناگونی اش حیران بود

خواندن هر آیه اش دارد ثوابی بس عظیم
قاری قرآن به جنت گوهری تابان بود

هر که خواهد دست بر تحریف این قرآن برد
سخت ناکام است زیرا حافظش یزدان بود

تازگی دارد همیشه هرچه عمرش بگذرد
هرزمانی مومنین را چاره وبرهان بود

عامل قرآن زدیگر مومنان پیشی گرفت
بر رسولان خدا در جنتش مهمان بود

شاعر : اسماعیل تقوایی
 


X