خدا حافظ ای ماه عشق وسجود
خداحافظ ای کیمیای وجود

خدا حافظ ای ماه سوز ودعا
مه خلسه ی ربنا ربنا

خداحافظ ای بهر قرآن بهار
مه بارش رحمت کردگار

خدا حافظ ای ماه جوشن کبیر
مه افتتاح ودعای مجیر

خداحافظ ای ماه قرآن نزول
گناهان ما را دلیل افول

خداحافظ ای ماه کیف سحر
که پر فیض بودی ونیکوثمر

همه درکنارت صفا کرده ایم
به پیمان با حق وفا کرده ایم

خداحافظ ای نردبان عروج
زشهرت بود سخت،عزم خروج

دگرگون شده با تو احوال ما
زفیضت نکو گشته اقبال ما

خوشا روزه داران درگاه تو
خوشا رهروی رفته در راه تو

خداحافظ ای ماه راز ونیاز
وداعت بود برهمه جانگداز

دل روزه دارت شود تنگ،تنگ
فراقت شودجان ما را شرنگ

بخواهیم حق را که سال دگر
نماییم از کوی عشقت گذر

شاعر:اسماعیل تقوایی
X