رمضان میرود واز من وتو دور شود

باز تا سال دگر از همه مستور شودبر همه سخت بود روز وداع رمضان

اشک بر دیده ی هر مومن مهجور شودنیست معلوم که تا سال دگر ما باشیم

شاید این پیکر ما رهسپر گور شودتوشه بردار از این ماه خدایی به وفور

خانه ی قبر ازین توشه پر از نور شودرمضان می رود وچشم همه دنبالش

کاش یکبار دگر برهمه محضور شودمی رود ماه خدا، روز،و،روزی ازنو

بنده در بند گنه رفته ورنجور شودای خوشا آنکه زبعد رمضان بی تغییر

ماند وپیش خدا بنده ی مبرور شودشاعر :اسماعیل تقوایی
X