زیباترین عید
زیباترین عید خدا فطر سعید است
بر صائمین ماه حق نور امید است

این عید باشد مزد مقبولی بنده
یعنی که بنده نزد مولا روسفید است

بر روزه داران آمده هنگام پاداش
این بار عامی از خداوند وحید است

یکماه عرض بندگی آمد به پایان
اینک نسیم رحمت از بالا وزیدست

باشد زکات فطره شکر هر مسلمان
این امر ،واجب بر همه درروز عید است

گردد نماز عید در این روز بر پا
تکبیر برلبهایمان ذکر اکید است

ماه خدا همجون شجر، این عید میوه
قفل دهانها را زسوی حق کلید است

گلهای شادی درفضای دین شکوفاست
روز فراوانی دید وباز دید است

شاعر:اسماعیل تقوایی
خلاصه

X