برای مظلومان یمنی

جهانی غرق بازی جهانی
یمن درگیر در جنگی جهانی

بمانده ملتی مظلوم، تنها
میان چنگهای ظالمانی

همه اصحاب ظلم وزور جمعند
برای قتل اصحاب یمانی

چه بیرحمانه غرق خون نمایند
ضعیفان وزنان وکودکانی

مسلمان، گرمسلمانی بپا خیز
مدد کن بر یمن تا می توانی

شیاطین جهان در ائتلافند
وباید در مقابل جانفشانی

دو صد لعنت براین نامرد مردم
رفیقان سعودی های جانی

خدایا کن مدد انصار خود را
نما مستضعفان را پشتبانی

به حق آیه ی انا فتحنا
ببخشا بر یمن فتحی عیانی

سپاه ائتلافیون فنا کن
نماند دیگر از آنها نشانی

شاعر:اسماعیل تقوایی
X