تقدیم به وحید امیری

به غیرت وحیدی،به بازی امیری
تو جنگنده ای خستگی ناپذیری
به لایی خود پیکه شرمنده کردی
لر خوب ایران الهی نمیری

شعر :اسماعیل تقوایی
600x600

X