یادش بخیر ..

این شعر رو در سال 83 در باره تبیان سرودم..


دراقیانوس وب روزی دویدم

به ناگه سایت تبیان رابدیدم


کلیکی کردم وگوهرعیان شد

زگوهرهای دیگر شدنویدم


ت اش تبیین احکام الهی

وزان یهتر دگرچیزی ندیدم


ب ان باب معلومات روزاست

که درپستوی ان چندی لمیدم


ی اش یاری اصحاب هنرشد

زبازارش بسی کالاخریدم


الف اموزش هرمقطع ازدرس

به هرچه خواستم انجا رسیدم


بودنونش نمای پاکی ازنت

که در وب ها بسانش کم بدیدم


اسماعیل تقوایی


X