یا امام رضا(ع)

دل آرامی ودل در مشهدت آرام می گیرد

هر آنکس زائرت باشد زدنیا کام می گیرددل انگیز است آن صحن وسرایت، زائرت آنجا

زسقاخانه ات از بهرمستی جام می گیرددل افروز است جاروکش شدن در بارگاه تو

خوشا آنکس که جایی در صف خدام می گیرددل آویز است عطر مرقدت ای ضامن آهو

بهشت از بهر خوشبویی زعطرت وام می گیردچه دل سیر است هرکس خورده باشد از غذای تو

شود سیر آن که یک قاشق از این اطعام می گیرددل آزاری که ناامید از طب طبیبان است

بقا بخشی وکارش با شفا فرجام می گیرددل آباد است هرکس زائر کوی شما باشد

سه جا در محشر از مولای خود انعام می گیردمدال نوکری درگهت پر ارزش است آقا

وبا آن نوکرت جا در صف حکام می گیردشاعر :اسماعیل تقوایی
X