من جوادم
داده همسر مرا زهر کینه
گشته دل تنگ شهر مدینه
من جوادم من جوادم من جوادم ۲
___________________
عمر من کوته ودر جوانی
می کنم ترک این زندگانی

بیقرارم، تا که بینم، هادی ام را
من جوادم،من جوادم، من جوادم
________________
چون پدر قسمتم شد شهادت
نسل حیدر به آن کرده عادت

می روم پیش پدر با، قلب خونین
من جوادم،من جوادم،من جوادم
______________________
نعش من بین کوچه رها شد
خونجگر در جنان مرتضی شد

کارمن شد،همچو جد،سرجدایم
من جوادم من جوادم،من جوادم ۲

شاعر :اسماعیل تقوایی
X