یا جوادالائمه(ع)

می سوزم ومیسازم وفریاد رسی نیست

تا رفتن جان از تن من جز نفسی نیستدادست مرا همسر من زهر هلاهل

جز خون دل ودرد مرا هم نفسی نیستمن ابن رضا هستم وهمچون پدر خویش

مسموم شدم وضع مرا دادرسی نیستدارم چوپدر فاصله از شهر مدینه

در غربت بغداد برم هیچ کسی نیستبا اینکه جوانم شده ام پیر زمانه

این عالم فانی دنی جز قفسی نیستهادی بشنو ناله ام وپیش پدر آی

جر دیدن روی تو پدررا هوسی نیستشاعر :اسماعیل تقوایی
X