عالم شده در اول ذیحجه حرام
از بابت وصلتی نکو شیرین کام

ماهی که نکوست از شروعش پیداست
ذیحجه دهد به هر کسی این پیغام

آغاز مه است ومصطفی خندان است
بر درگه او بیامده خاص وعوام

از سوی همه برای او تبریک است
چون گشته عروس، دختر خیرالانام

داماد بود علی اعلا حیدر
شیر حق وافتخار دین اسلام

جبریل بیامدست بر روی زمین
تبریک خدای را نماید اعلام

در عرش خدا بساط شادی برپاست
دارند بر این عروس وداماد سلام

به به زچنین خدای گون پیوندی
بخشیده به هر وصلت دیگر الهام

این وصل نکو بسی ثمر ها دارد
باآن شود این جهان ما کوثر فام

ای شیعه در این روز طرب افزا زن
اندر می عشق علی وآلش جام

تبریک بگو به حضرت صاحب عصر
تا عطر ظهور را رساند به مشام

شاعر :اسماعیل تقوایی
X