یا علی (ع)

اسیر بند عشق حیدرم من
فدایی علی پاتا سرم من

مراد عالم وبر او مریدم
غلام کوی گرد خیبرم من

مرا ذکر علی باشد عبادت
دل آسوده به روز محشرم من

در سلطانی اش همواره باز است
شب وروزم گدای این درم من

گلم با مهر مولایم سرشتند
بود فخرم که حیدر باورم من

بود حب علی سرمایه من
غنی ام تا که با آن گوهرم من

عدوی مرتضی را من عدویم
به جان او مثال آذرم من

دلم را برده ایوان طلایش
به فکر دیدن آن منظرم من

خدایا زائرم کن، خواستار
تنفس در هوای حیدرم من

شاعر:اسماعیل تقوایی
X