ولادت امام هادی(ع)

گوهری گشته عیان از صدف کون ومکان

دارد این گوهر زیبا ز خدا، نیک نشانعلی چارم ومولای دهم بر شیعه ست

پدرش ابن رضا بر رخ او بوسه زنانخوش بر احوال مدینه که شده بار دگر

زادگاه ولی ا...زمان،جان جهانصف به صف جن وملک آمده تا اندازند

نظری بر رخ زیبای ولیعهد زمانبوحسن باشد وهادی ونقی این مولود

شادمان حضرت زهرا زوجودش به جنانکودکی بود که شد جای نشین پدرش

چشمه ای بود ز هر علم زمانه،جوشانشیعه مسرور که گردیده امامش هادی

بود از هر نظری شمس منیر تابانروز میلاد نقی شیعه بسی شاد بود

مجلس جشن بپا می کند او خنده کنانکاش این روز نکو سامره گردد قسمت

همه باشیم در آن درگه والا مهمانشاعر:اسماعیل تقوایی
دسته ها :
X