اول ماه صفر روز ورود اهل بیت به شام

شام یعنی خطه ی نامردمان
شادمانی در عزای دیگران

شام یعنی قصه ی یک قافله
سوی آنها سوگ وآنسو هلهله

شام یعنی خنده ها در ازدحام
بر حریم مصطفی چشم حرام

شام یعنی سوز دلهای کباب
بستن دست اسیران با طناب

شام یعنی زینب وتلخی کام
سنگ باران کردنش از روی بام

شام یعنی راس خوبان روی نی
همره این قافله ره کرده طی

شام یعنی طعنه های جاهلی
بر علی بن الحسین بن العلی

شام یعنی زخم غل بر دوش او
شام یعنی ناله ی خاموش او

شام یعنی منتهای کار زشت
کوچه گردانی برای اهل بیت

شام یعنی مرکز نسلی پلید
شام یعنی خیزران دست یزید

شام یعنی محفل بزم شراب
پیش روی اهل بیت بوتراب

شام یعنی دختری ویران نشین
داغ شامی ها به قلب اهل دین

شام یعنی زینب وگویندگی
ازبرای شام سرافکندگی

شام آغازی برای اربعین
وصل سر برپیکر مولای دین


شاعر : اسماعیل تقوایی
 

X