راه پیمایی اربعین

ای شیعه دوباره اربعین آمده است
هنگام سر افرازی دین آمده است

هنگامه به پاکنند عشاق حسین(ع)
نزدیکی قلب مومنین آمده است

در فاصله ی نجف تا کرببلا
پاهای پیاده بر زمین آمده است

در خدمت زوار حسینی هرکس
آماده به وجه بهترین آمده است

برتارک عالمی درخشد این روز
خصم علی(ع) اندر آن حزین آمده است

عشاق مسیر عشق می پیمایند
انگشتر عشق را نگین آمده است

انگشت تحیر به دهان دنیاست
بی مثل نمایش زمین آمده است

هرکس که دراین مسیر پا بگذارد
از عرش برایش آفرین آمده است

از سوی همه به کربلا فریادست
ارباب، برای تو معین آمده است

چشم دل خود را بگشا ره پیما
بینی که امام آخرین آمده است

شعر:اسماعیل تقوایی
 

X