معدن عشق وصفا ومهربانی مادر است
بهر فرزندان همیشه یار جانی مادر است

می کشد سختی برای راحتی کودکان
بی تکلف،باتحمل،آسمانی مادر است

بهترین آغوش در عالم بود آغوش او
مامن خردی و پیری وجوانی مادر است

تا که ماند فصل عمر کودکانش در بهار
می کند ایام عمر خود خزانی، مادر است

آنکسی که گفته پیغمبر شود پیدا نمود
زیر پای او بهشت جاودانی مادر است

در میان کل نعمت های رحمان رحیم
بهترین نعمت که گشته ارمغانی،مادر است

کس نبیند کاش هرگز بودن بی بودنش
چون صفا بخش تمام زندگانی مادر است

شاعر : اسماعیل تقوایی
میلادیه حضرت زهرا(س)

فاطمه ای گل همیشه بهار
ای خدا گویش وخدا رفتار

ای تو خورشید آل پیغمبر
دور تو ماههای هشت وچهار

روزمیلاد توست روزخدا
روزشادی احمد مختار

مکه شد از فروغ تو روشن
وام بگرفتی از خدا انوار

عرشیان جمله در سرور وطرب
ذکرتکبیرشان بود بسیار

پدر تو بود حبیب خدا
گشته ای تو حبیبه ی دادار

نامت از نام حق گرفته شده
نیست بهتر زنام تو گفتار

گفته پیغمبرخدا که بود
دروجود تو از بهشت آثار

فخر خالق به توست چون هستی
خلقتش را تو نقطه ی پرگار

بر زنان دو عالمی سرور
نتوان کس ترا کند انکار

جز علی کس نبود لایق تو
بر ولی خدا تویی دلدار

بهر آیات کوثری مصداق
نسل طاها زتو شده بسیار

زاد روز تو موسم شادیست
غم در این روز می رود به حصار

شیعیان شادمان به حال طرب
کوی و برزن نمایی از گلزار

هیأتیها به کف زدن کنند
همه بر نوکری خود اقرار


ذکر یا فاطمه، و یا حیدر
می برد از قلوبشان زنگار

کاش که همزمان چنین روزی
مهدی فاطمه شود اظهار

شعر:اسماعیل تقوایی
 

گرانی
تامل کن تامل کن گرانی
چرا مرکب به این سرعت برانی

کمی هم رحم کن برحال مردم
به نیش ترمزی گر می توانی

تو هم سرعت شدی با نور جانا
روان همواره سوی آسمانی

همه اجناس را مشمول باشی
تو فعال محیطی بیکرانی

در این وسعت وبا این سرعت خود
بسوی مرگ ما را می کشانی

به لطفت گشته ارزانی فراموش
شده مدفون در قبری نهانی

دوباره مادر گیتی نزاید
مثال او دگر در زندگانی

عطایش بر لقا بخشیده ملت
در این عرصه تو تنها قهرمانی

مصاف با تو صاحب عرضه خواهد
نباشد عرضه در مسئولیانی

گزیری نیست،باید ساخت باتو
فراوان،با وجود و رایگانی

شعر:اسماعیل تقوایی
 

X