خواهش از خدا

ای خوشا دل که بگردید گرفتارحسین
ای خدا بردل ماهدیه گرفتاری کن
هوس کرببلا یک هوس روحانیست
هرکه دارد هوس کرببلا یاری کن
مست،عالم شده از جام می ثارا..
همه مستان می اش فارغ هشیاری کن
دل بیمار فراوان وحسین است طبیب
رهسپار مطبش هر دل بیماری کن
قسمت کرببلا هرچه مکرر،کم است
سهم ما تا به ابد قسمت تکراری کن
روز محشر همه امید شفاعت داریم
رحمتت برهمه عشاق حسین جاری کن
شعر:اسماعیل تقوایی

یا حضرت صاحب الزمان ادرکنی
دردانه حق گنج نهان ادرکنی
مپسند بمیرم ونبینم رویت
ای کعبه آمال جهان ادرکنی
دیریست که ذکر العجل میگویم
باز آ و مرا زغم رهان ادرکنی
عدلست در انتظار همراهی تو
ای حاکم عادل زمان ادرکنی
ظالم شده بسیار به سرتاسر ارض
کوبنده جمله ظالمان ادرکنی
باقی خدا در این زمینی آقا
مسجود زمین وآسمان ادرکنی
در غیبت تو به شیعه ات سخت گذشت
بس قامت شیعه شد کمان ادرکنی
تا از پس پرده در نیایی مولا
پیوسته بهار ما خزان ادرکنی
ای منقم خون حسین(ع)وزهرا(س)
در یاب تو قبر بی نشان ادرکنی

شاعر : اسماعیل تقوایی


X